A R T S - POETRY​

Polish Lessons, Glasgow 1962

 Jenny Robertson


Jenny Robertson composed this poem in Polish for the 80th anniversary of the Kresy deportations,

which started on 10 February 1940, commemorated by Kresy Family. 

Jadę na lekcję polskiego przez miasto szare, dżdżyste.


Pasażerka obok mnie opowiada, że w czasie wojny,
Na nieludzkiej ziemi, zgłodniała, zbierała jagody,
Soczyste, niezbędne, ale kto tu siorbał tak niegrzecznie?

Nie wypada!
Niedźwiedź ! Spłoszona, rzuciła nań wiadro i uciekła.
Szkoda tych jagód, ale najważniejsze to życie !


Czas na egzamin z polskiego. 

Zjawia się kandydat nieznany.

Koleżanka wyjaśnia że to Polak, Sybirak.
Jak to ! Z Syberii? Ale cóż?

Muszę się borykać z czasownikami, słownictwem.

Na końcu egzaminu on pyta
Jak się pisze wuj – przez u czy o kreskowane?—
Ach więc nawet dla Polaków język ten jest skomplikowany!


Otóż jestem w Polsce, na obozie studenckim. 

Trzeba się uczyć, wymawiać prr, wio! Pić zsiadłe mleko.
Wyjaśniać Polakom, że Szkot to nie Anglik- zabawna nauka!
Minęło sześćdziesiąt lat – a do kraju nadal ciągnie,
Bo gdzie serce czuje się u siebie- tam właśnie Polska.


On my way to Polish lessons across the grey, rain-soaked town.
A passenger next to me tells, that during the war,
In an inhuman land, hungry, she was collecting berries,
Juicy, precious, but who was that slurping noisily?

So rude!
A bear! Startled she threw her bucket at him and fled.
A waste of berries, but life is more important.


Time for the Polish exam.

Amongst the candidates a stranger.
My friend explains he is a Pole, a Siberian.
How come! From Siberia?  Not now!

Must tussle with verbs, vocabulary.

After the exam he asks
How do you spell “wuj” with u or accented o?
So even Poles find the language complicated!


Now I’m in Poland, at a student camp. 

Must learn to pronounce “prr, wio”. Drink curdled milk,
Explain to Poles that a Scot is not English - what fun!
Sixty years have passed - but still the country exerts a pull
Because where the heart feels at home - that’s truly Poland. 
English translation T. Wojewódka